Условия

Общи положения:

А. Под плавателен стаж на кандидатстващия за работа се разбира периода (години, месеци, дни) реално проплавано време доказано с "Удостоверение за плавателен стаж" издадено от дирекции "Морска администрация" – Бургас, Варна, Лом, Русе.

Б. Кандидатстващите за работа моряци не трябва да бъдат на възраст по голяма от 50 години с изключение на кандидатите посочени в точки Г и Д.

В. Всеки кандидат за работа трябва да отговаря напълно на следните условия:

  • Да бъде на възраст от 18 до 50 години.
  • Да е преминал успешно медицински преглед за постъпване на работа при реда и условията на указанията дадени му в офиса на ТП Зодиак.
  • Да притежава необходимите за желаната длъжност документи със срок на валидност не помалко от една година от датата на подаване на документите.
  • Да притежава необходимите за длъжността познания по Английски език – удостоверява се в процеса на събеседване при подаване на документи
  • Кандидатите трябва да имат плавателен стаж не по-малко от две години на длъжноста за която кандидатстват, който да е на кораби равностойни на флота за който кандидатсва. Представяне на "Удостоверение за плавателен стаж" прикандидатстване за работа е задължително с изключение на случаите посочени в т.Е.

Г. Кандидатите за кадетска програма могат да бъдат на възраст от 20 до 33 години.

Д. Кандидатите за стажант-моряк , стажант-моторист или стажант камериер трябва да бъдат на възраст от 18 до 30 години.

Е. Кандидатстващи за работа като фитери заварчици/монтьори трябва да представят документ удостоверяващ стажа им като такива – трудова книжка, паспорт на заварчика и др.

За подробна информация се свържете с офиса на "Zodiac Maritime Ltd" във Варна.