Вакантни позиции на сухотоварни кораби

  • Кораби за насипни (cape size)
  • Офицери – C/O , 2/O (preference with higher license) , C/E , 1/E (preference with higher license) , 2/E (preference with higher license) , 3/E , E/E
  • Контейнеровози
  • Офицери – 2/O (preference with higher license) , 3/О , 1/E (preference with higher license) , 2/E (preference with higher license) , 3/E , E/E